Skip to content

История и символи

Детска градина № 169 „Коледарче” е Столична общинска  детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст. Намира се в район „Красна поляна”, ж.к Разсадник – Коньовица на ул. „Алеко Туранджа” №4.

 

Детската градина е открита през м. август 1945 г. с две групи. Намирала се е в две от вилите на „Фондови жилища“ Вила 11 и Вила 12. Наименованието и е било „Наум Шопов” до 1995 г . Тя е една от първите детски градини в гр. София.

 

През 1995 година се премества в нова специално построена сграда типов проект в ж.к  „Разсадник – Коньовица“, която разполага с шест градински групи и е Целодневна детска градина №24 „Коледарче“.

 

 

 

 

Първата директорка  е била Иванка Вачева, първата учителка Катя Баркалова. През 1947 година  директор е Нана Пеева, през 1949 г. директор е Геновева Тодорова, през 1950 г.  директор е Веселина Стоева, 1951г. директор е Надежда Андреева. През 1952 г. директор е Катерина Митова. През тази година откриват още една група. На 1.10.1952 г. се откриват още 2 групи – групите стават 5. Директор на ЦДГ № 24 е Ана Иванова от 15.09.1965г. През есента на 1966 г. групите стават четири. През 1981 г. е назначена директор Лилия Генчева. За Кратко градината се ръководи от Димитринка Пашкулова, след което от Росица Окова. През 1986 г за директор е назначена Мария Русинова.

 

Сред първите членове на колектива са Любка Ангелова, Еделвайс Павлова, Бориска Петрова, Маргарита Зафирова, Занка Кордова, Р. Грънчарова музикален ръководител.

 

От 1995 година в градината работят и творят:Емилия Иванова, Лилия Костадинова, Лозка Драговчева, Пенка Маркова, Цвете Георгиева, Ана Захаринова, Анелия Минчева, Марина Попова, Биляна Милева, Мария Чорапинова, Милена Йовева, Росица Ганева, Соня Димитрова.

 

От 2001 г. след проведен конкурс на Столична общиназа директор е назначена Румяна Йорданова Милева на постоянно място. В предходните години са назначени по млади педагози – Мариана Димитрова, Елеонора Пенева, Анелия Бодурова, Десислава Маркова, Цветелина Стойкова, Донка Палашева, Галина Дедьова, Диана Митова. Към екипа работят старши учители Ана Павлова и Цветанка Ненчева, Наташка Панева. Всички учители повишават непрекъснато своята професионална квалификация.

 

В детската градина се полагат здравни грижи от опитна медицинска сестра. Непедагогическия персонал се включва отговорно и професионално в цялостния живот на детската градина.

 

 

През 2005 г тържествено беше отбелязан 60 годишен юбилей на детска градина „Коледарче“.

 

От 01.08.2016 година ДГ № 24  е с нов номер  - Детска градина № 169 „ Коледарче”. В градината функционират шест градински групи. През есента на 2019 година се направи цялостно саниране на сградата със съдействието на Столична община. „Коледарче” притежава близо четири декара двор, богата растителност и розови храсти. Има шест просторни спортни площадки с екологично издържани уредиза игри и забавления, изградена е специална площадка по безопасност на движението, съвременен музикален и физкултурен салон оборудванс аудио и видео техника WI-FI, електронни дисплеи за информационно комуникационни технологии от 2020г. Въведени са електронни дневници във всички групи, заплащането на таксите е електронно от 01.04.2020 г., работи се с програмни продукти за обработка на счетоводни информация и обработка на храните. В ДГ № 169 „ Коледарче”се  осъществява електронно банкиране, каквито са най новите изисквания за работа. Детската градина има жива охрана, СОТ, пожароизвестителна инсталация. Изградено е външно видеонаблюдение на сградата и мълниеносна защита.

 

 

В ДГ 169 „Коледарче” работи екип от висококвалифицирани педагогически и непедагогически специалисти,опитна медицинска сестра. Всички се грижат за осъществяването на качествен образователно – възпитателен процес,насочен къмизграждането и реализацията на съвременната детска личност.

 

Децата растат в среда на традиции и новаторство, учене и опознаване на света, в любов и приятелска атмосфера, висок професионализъм, равен старт и стратегия заинтеркултурен диалог и разбирателство. Стремеж за изграждане на индивидуална система за образование, възпитание, творчество и сътрудничество за всички деца и особено внимание към децата с потребност от приобщаващо образование. Сътрудничество с родителската общност и взаимодействие на всички участници в сложния образователен процес.

 

 

 

Бъдещитеученици - наша гордост! Децата от подготвителните групи, получават специализирана подготовка за училище по програми одобрени от МОН. С много разнообразни учебни ситуации по български, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика, физическа култура, разнообразни допълнителни форми на обучение, спорт, изкуства. Работата с децата е насочена към развитие на позитивно отношение към учебната дейност, интелектуална, социална и психологическа готовност за училище.

 

Детска градина „Коледарче“ е люлка за таланти – работи се съобразно държавно образователни стандарти, ранно чуждоезиково обучение, спорт, футбол, зелени и ски училища – бъдещи шампиони. Модерни и фолклорни танци, вокално пеене.

 

ДГ „Коледарче”се стреми към осигуряване на условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания чрез модерни технологии, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развиване на критично мислене и творческо въображение, равен достъп и старт за всички деца, приобщаващо образование и не на последно място възпитаване на честни, умни и отговорни хора в дух на разбирателство и толерантност.

 

Девиза на ДГ № 169 „Коледарче”е:„Устремени в бъдещето!”