Skip to content

Атестиране на педагогическите специалисти

На 15. 03. 2021г. в  ДГ № 169 „Коледарче“ беше проведено инспектиране от НИО.

 

След приключване на инспектирането ни е  предоставен Доклад от директора на Националния  институт по образование.

 

Инспектирането  е процес на изготвяне на цялостна  независима експертна  оценка за качеството  на предоставяното  от детската градина образование  в определен момент от дейността им и  определяне насоките за подобряване / чл.2, ал. 1 от Наредба № 18 / 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училища. /  

 

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3,ал 3  от Правилника  за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и чл. 79 , ал. 2 т. 3 и т. 4 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за първи път в  ДГ № 169 „Коледарче“ ще се проведе атестиране на педагогическите специалисти за периода от октомври 2017 г. до октомври 2021 г. / Атестирането на учители, директори и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години. /

 

Атестирането е процес на оценяване на съответствие на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията  за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, а за директорите с управленската им компетентност. 

 

Получените оценки  от атестирането са мотив педагогическите специалисти да се стремят към повишаване на квалификацията, професионално усъвършенстване и кариерно развитие, но и за търсене на методическа или организационна подкрепа.