Skip to content

На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

на основание Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед на Кмета на Столична община № СОА20-РД-091827/ 22.05.2020 г.С ВХ.№ 763/22.05.2020 г. се възстановява приема на деца в ДГ № 169 „Коледарче“ от 26.05.2020 г. при спазване на определени противоепидемични мерки за организация на дейността в детската градина.

Относно противоепидемичните мерки, ДГ № 169 „Коледарче“ налага следните правила при прием на децата от 26.05.2020 г.:

вътрешни ПРАВИЛА ЗА дейността НА детска ГРАДИНА №169 „Коледарче В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

I. Изисквания относно приема на децата в детската градина

1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.

2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.

3. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им.  Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.

4. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.

II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина

1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като  се оказва помощ от медицинската сестра и пом. възпитателите. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползванне на тоалетна и при необходимост.

2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.

3. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.

4. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.

III. Изисквания относно персонала в детската градина

Служителите на детската градина, е нужно:

1.  Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно. Провеждане на извънреден инструктаж .

2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.

3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.

4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем,ръкавици ) веднага след влизане в детската градина.

5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за в къщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.

6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.

7. Да организират срещи / неприсъствени /  с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.

8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.

IV. Дезинфекционни мероприятия

1. Да се постави мокър филтър пред всички входове

2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).

3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин . Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата,  след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.

4.  Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на  осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:15 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:15 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.

5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.

6.  Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.

V. Протоколи за поведение

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение

· Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.

· Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.

· На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.

· След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.

· Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.

· Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

2. В случай на положителен тест на дете

 · Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.

· Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.

· В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

· Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

· Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.

· СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

 При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1. Първоначално поведение

 · Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.

· Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.

· След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.

· Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 2. В случай на положителен тест при възрастен

 · Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.

· Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

· Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.

· В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

· Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.

· СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.

· Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

График за приемане и предаване на децата

Градинските групи влизат през входовете на детската градина както следва :

 III а, IV групи влизат през централния вход / с охрана / от 7.40  до 8.00 ч след филтър от медицинската сестра

 III Б и, IV групи от  08.00 до 08:20  ч. през вход ДГ 169 / администрация Б /

 II група от 8.20 до 8.40 през  вход  "Б"

 I а група от 8.40 до 9.00 ч през вход  "А" /крило с две групи /

 I б група от 9.00 – 9.20 ч през вход тераса на първа  "б"  групата

Изпращане на децата до 18:00ч. преди последната дезинфекция за деня

· от двора при добри климатични условия

· при лоши климатични условия - по предварително направен график за всяка група

 Правила при приемане на децата:

1. Прави се филтър от медицинската сестра и детето се предава на учителката.

2. Не се допуска влизането на родители и придружители на децата в сградата на детската градина.

3. Обувките на децата се поставят в плик, осигурен от родителите и им се обуват пантофи, предварително почистени вкъщи

2 дни преди планираното посещение на детската градина, родителите трябва да уведомят Директора или учителите за:

- датата, на която детето ще започне да посещава детската градина

- периода на планираното посещение

- продължителността на дневния престой

В първия ден на посещението родителите трябва да носят предварително попълнена декларация за информирано съгласие, която могат да намерят и на сайта на информационната система на детските градини на сайта: kg.sofia.bg/isodz, ако не са получили от детската градина.

Дезинфекция на помещенията - 4 пъти дневно

Последна дезинфекция - 18:00 – 18.30 ч.

От ръководството и екипа на ДГ № 169 „Коледарче“