Skip to content

Отсъствия на деца от детска градина

ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места.
Следователно родителят може да подаде декларация или уведомление - в свободен текст или по образец, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.  
Дните по уважителни причини съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги за децата от яслените, първите и вторите групи са 30 работни дни (от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година).
ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ - ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление от 1-во до 5-то число на всеки месец до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Към заявлението родителите прилагат:

  1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването й се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
  2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
  3. списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

Дните по уважителни причини за децата от подготвителните групи са 20 за учебната година.  На основание Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.)